medlease
GDPR

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN
Mot bakgrund av EU:s nya dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig information om de uppgifter vi behandlar rörande dig som kund hos oss.

Vi på medlease värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss med och följer de lagar och regler i enlighet med den gällande Dataskyddsförordningen samt Dataskyddslagen.

Hur använder vi den data vi samlar in
Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att administrera kundförhållandet. Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt samband med en kund.

Vi kommer också att använda de inlämnade uppgifter vi har om dig för att administrera eventuella utbildningar.

Vi har ansvar för att uppgifterna inte är tillgängliga för obehöriga. För att uppfylla detta har samtliga våra datorer antivirusskydd och brandvägg samt backup genom Loopia.se.

medlease varken säljer, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga till tredje part utom i vissa fall där det krävs för att uppfylla våra avtal med dig som kund. De som har möjlighet och rätt att ta del av personuppgifterna hos oss på medlease är ett begränsat antal personer med särskild behörighet.

Samtycke till behandling av personuppgifter
Vi arbetar även med sociala medier (Instagram) där personer fotas och är med på bild och i text. Detta är frivilligt och vi ber alltid om personernas godkännanden. Vill personerna inte finnas med i text eller bild respekteras naturligtvis detta.

Vi sprider inte bilder utanför våra sociala medier eller på websidan (medlease.se). Vi tar inte ansvar om foton eller text sprids vidare av annan part eller på annat sätt.

De typer av data vi samlar in
Nödvändiga uppgifter vi samlar in för dessa ändamål inkluderar tex. ditt namn, personnummer, telefonnummer, adress, mailadress samt foto. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs i syfte med behandlingen och gallras därefter enligt särskilda rutiner.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda skickas till nedanstående adress. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med eventuella klagomål, om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor kring vår personuppgiftsbehandling.

Ange ditt personnummer, underteckna begäran och skicka den till följande adress:

En begäran om registerutdrag eller avregistrering skall ske skriftligt via post samt vara undertecknad:
”Registrering”

medlease nordic AB
Ringvägen 100E, 9tr
118 60 STOCKHOLM